عدالتگران پاسخ به پرسش های جزایی ، حقوقی ، تجارت ، اصول استنباط ، آیین دادرسی آشنایی با آژمون های وکالت ، قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنکور رشته حقوق ، هوشنگ پورزند http://edalatgran.mihanblog.com 2020-09-17T00:56:29+01:00 text/html 2020-07-09T01:47:06+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند من در رقابت با کسی نیستم http://edalatgran.mihanblog.com/post/309 <font size="6"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من در رقابت با کسی نیستم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من مایل نیستم در بازی برتر بودن از کسی شرکت کنم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من فقط در تلاشم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از کسی که دیروز بودم بهتر باشم</span></font> text/html 2020-07-09T01:37:52+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند شعر http://edalatgran.mihanblog.com/post/308 <div>بی یاد تو هرگز نکنم شب به سحر من&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای بوی تو و روی تو معراج دل من&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ای بوی تو و روی تو معراج دل من</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هوشنگ پورزند&nbsp;</div> text/html 2020-01-17T07:25:22+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات http://edalatgran.mihanblog.com/post/305 <div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5" color="#000099"><b style="">نحوه اعتراض به قانون ملی شدن جنگلها ومراتع از مستثنیات</b></font></span></div><div><h1 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0.67em 0px; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(139, 139, 139);"><font color="#444444"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اعتراض به تشخیص اراضی ملی</span></font></h1><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 0, 0); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;">ماهیت اراضی ملی:</h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">اراضی از یک جهت به اراضی خصوصی، موقوفه ای و ملی تقسیم می گردد. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می شود که این اراضی متعلق به دولت می باشد. اراضی ملی با اراضی موات متفاوت است. تفاوت بین این دو در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده بدون انجام کاری یا عملی از سوی متصرف را دارد اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره برداری از سوی اشخاص را ندارد مگر اینکه اعمالی از سوی اشخاص بر روی آن جهت استفاده و بهره برداری صورت گیرد مانند کاشت بذر، کشاورزی، احداث ساختمان و غیره بنابراین در کل می توان گفت اراضی ملی مربوط به مراتع و جنگل ها و بیشه های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می شود اما اراضی موات عموما به بیابان ها گفته می شود. اراضی موات خود به دودسته&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اراضی موات شهری</span></font></strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;"><font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اراضی موات خارج از محدوده شهرها</span></font></strong>&nbsp;تقسیم می گردد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><font color="#33ff33">تشخیص اراضی ملی:</font></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">وکیل دعاوی اراضی ملی در جهت مشاوره بیان می نماید که اولین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید. قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران می باشد. برابر ماده یک این قانون «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">به منظور تشخیص اراضی ملی مطابق این قانون. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 6/6/1342تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور« تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیأت قطعی و لازم الاجرا است»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; font-size: 14pt;">برای رزرو وقت مشاوره با&nbsp;<font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وکیل متخصص دعاوی ملکی</span></font>&nbsp;کلیک نمایید</p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><font color="#00cccc">اعتراض به تشخیص اراضی ملی:</font></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهمترین مقرره آن که مورد استفاده وکیل اراضی ملی می باشد ماده ۵۶ در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">وکیل متخصص اراضی ملی باید اطلاع داشته باشد که آرای کمیسیون ماده ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی و غیر قابل اعتراض بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">اما از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، این آرا قابلیت اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری را پیدا نمودند ولی مشکل این بود که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات را انجام می داد ولی معمولا مردم اعتراض ماهوی در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و احیای زمین را داشتند که رسیدگی دیوان عدالت اداری پاسخگوی معترضین نبود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">سپس در تاریخ بیست و دوم شهریور سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که این قانون نیز یکی از ابزارهای مهم قابل استفاده در دعاوی اراضی ملی توسط وکیل اراضی ملی می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">برابر این ماده واحده «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی كه به‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مركب از:</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">1- مسئول اداره كشاورزی(مدیر جهاد كشاورزی)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">2- مسئول اداره جنگلداری(رئیس اداره منابع طبیعی)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">3-عضو جهاد سازندگی بعنوان كارشناس جنگل و مرتع</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">4- عضو هیئت واگذاری زمین بعنوان نماینده امور اراضی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">5-یك نفر قاضی دادگستری بعنوان قاضی عضو كمیسیون</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر كارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.» بنابراین از تاریخ تصویب این ماده واحده، آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قابل اعتراض در هیات ماده واحده قرار گرفتند که این رای صادره از هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; line-height: 2; font-family: WYekan; font-size: 14pt;"><font color="#333333">این مطلب را هم بخوانید |&nbsp;</font><font color="#0000ff"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ا</span></font><font color="#3333ff" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: rgb(102, 255, 255); text-decoration-line: none;">راضی اصلاحات ارضی</font></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">مشکلی که این قانون برای وکیل دعاوی اراضی ملی ایجاد کرده بود این بود که هیئت ماده واحده، صرفاً حق رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها داشت و نسبت به اراضی داخل در محدوده و حریم روستاها و شهرها قانون مسکوت بود تا اینکه برای رفع اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیگیری وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ اعتراض به تشخیص مربوط به اراضی محدوده و حریم قانونی شهرها و روستاها را نیز در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد« قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد که شروع ابهامات و مشکلات فزاینده قضات و وکلای اراضی ملی بود بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">البته اشخاص تا یکسال بعد از تصویب قانون یعنی تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ حق مراجعه و اعتراض در هیئت ماده واحده را داشتند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ماده ۹ قانون مذکور بیان می دارد «وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;"><strong style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility;">تبصره1ـ</strong>&nbsp;اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">مطابق ماده۴۵ قانون مذکور، مدت یک سال حق مراجعه مردم و وکیل اراضی ملی به هیئت ماده واحده به ۵ سال افزایش یافت.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ماده ۴۵ بیان می دارد « اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می‌گیرد:1- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">اما پس از تصویب این ماده مشکلی در تفسیر این ماده بین قضات و وکلای متخصص دعاوی اراضی ملی به وجود آمد که آیا این پنج سال از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و یا از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">به همین دلیل و برای رفع ابهام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نمود و بیان کرد مدت ۵ سال مذکور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">لذا مردم تا تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ حق مراجعه به هیئت ماده واحده داشتند و پرونده‌هایی که قبل از آن در دادگاههای عمومی یا تجدید نظر مطرح و منجر به صدور رای قطعی نشده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به هیئت ماده واحده جهت رسیدگی ارسال شدند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد « بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارت«ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین، رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۴ در شعب ویژه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی شد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">مشکلی که در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به وجود آمد این بود که در قانون مذکور بیان شده بود اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، در شعب ویژه مرکز رسیدگی می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">به همین جهت حدود ۶ هزار پرونده از سراسر کشور جهت رسیدگی به شعب ویژه مستقر در تهران ارسال شد که از توان قضات شعب ویژه خارج بود. به همین دلیل رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای مقرر فرمودند که شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و به پرونده‌های مذکور رسیدگی نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین مجددا پرونده ها به شعب ویژه مستقر در مراکز هر استان ارسال گردید بخشنامه مذکور بیان می دارد « بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها: به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه-صادق لاریجانی»</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">ناگفته نماند بخشی از اراضی ملی با تصویب قوانین بعدی، در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت،مثل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">این موضوع، اختلافاتی بین اداره منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد نموده است که بحث در مورد آن در حوصله و زمان دعاوی مربوط به اراضی ملی نمی گنجد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; line-height: 2; font-family: WYekan; font-size: 14pt;"><font color="#333333">این مطلب را از دست ندهید |&nbsp;</font><font color="#009900" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; background: transparent; text-decoration-line: none;">اراضی کشت موقت</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; font-family: WYekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 0, 0); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">نحوه عمل وکیل دعاوی اراضی ملی:</span></h2><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">آنچه وکیل متخصص اراضی ملی در مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی، می تواند بیان نماید این است که عموما تشخیص اراضی ملی توسط جنگلدار و امروزه اداره منابع طبیعی مستقر در وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد که امکان دارد قبلا نسبت به این تشخیص اعتراض صورت گرفته و رای کمیسیون ماده ۵۶ صادر شده باشد و یا نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته و رای نسبت به آن صادر نشده باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">بنابراین وکیل دعاوی اراضی ملی در ابتدای حضور موکل یا با رای کمیسیون ماده ۵۶ یا مواده واحده مواجه می شود و یا صرفاً با برگ تشخیص مواجه می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">در صورت صدور رای کمیسیون ماده ۵۶ این رای تو سال ۶۰ قطعی بود، از سال ۶۰ تا ۶۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">از سال ۶۷ به بعد قابل اعتراض در هیات ماده واحده بوده است که رای هیات ماده واحده، قابلیت اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی را دارد که این اعتراض فاقد مهلت است. اما اگر موکل صرفاً با برگ تشخیص به وکیل دعاوی اراضی ملی مراجعه نماید باید گفت اعتراض به برگ تشخیص از سال ۶۷ تا ۹۴ در هیئت ماده واحده صورت می‌گرفت که رای هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل بود اما از سال ۹۴ به بعد، تشخیص اراضی ملی قابل اعتراض در شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها می باشد که رای شعب ویژه، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">لذا حسب مورد با توجه به اینکه در خصوص اراضی مورد اختلاف صرفاً برگه تشخیص صادر شده و یا رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده، مرجع صالح به اعتراض نسبت به آنها متفاوت می باشد که وکیل دعاوی اراضی ملی توان تشخیص مرجع صلاحیتدار و تعیین طریق قانونی را دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">لازم به ذکر است که در رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، عکس های هوایی اراضی و مطالب مندرج در سند ملک و همچنین نظریه کارشناس منابع طبیعی و سایر ادله مانند شهادت اهالی محل یا شورای محل و تحقیقات محلی بسیار راهگشا می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: optimizelegibility; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 2; font-family: WYekan; text-align: justify; font-size: 13pt;">همانطور که ملاحظه می شود دعاوی اراضی ملی بسیار پیچیده و مبهم و دارای قوانین متعدد و فرمول های خاص خود می باشد که گوشه ای از آن فوقا ذکر شد. به همین دلیل اگر با مشکل ملی شدن اراضی خود مواجه هستید قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی مشاوره نموده و وکالت دعوای خویش را به ایشان بسپارید.هوشنگ پورزند&nbsp;</p></div> text/html 2020-01-17T06:53:16+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات http://edalatgran.mihanblog.com/post/304 <div class="rd-details" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(150, 150, 150, 0.15); border-left-color: initial; border-image: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: right; z-index: 1; width: 611.266px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sao-vazir, roboto, tahoma; text-align: right;"><h1 class="rd-title entry-title" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 1.45em; vertical-align: baseline; line-height: calc(1em + 8px); box-sizing: border-box; width: 611.266px; color: rgb(51, 51, 51); float: right;"><br><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-size: 23.2px; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all; box-sizing: border-box; width: 611.266px; display: inline-block; float: right; overflow: hidden; line-height: calc(1em + 8px);">نظام حقوقی ونحوه نوشتن دادخواست بی عیب و نقص و شرایط شکلی دادخواست برای اراضی ملی وجنگلها ومراتع وتشخیص اراضی ملی از مستثنیات</span></h1><br></div><section class="rd-post-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: right; width: 611.266px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sao-vazir, roboto, tahoma; text-align: right;"><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;"><br>نحوه نوشتن دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می‌کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می‌خواند (خوانده یا مدعی‌علیه) تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز گاهی ممکن است مدعی واقع شود. با این وصف که ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل است.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(0, 199, 206); box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);">دادخواست</b><font color="#00c7ce"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition-duration: 0.3s; transition-timing-function: ease-out; transition-property: all; box-sizing: border-box;">&nbsp;است، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی است. این در حالی است که رویه قضایی تقدیم دادخواست را ضروری می‌داند.</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">دادخواست علیه کی؟&nbsp;&nbsp;</p><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 1.618em; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; box-sizing: border-box;">چه اشخاصی می‌توانند دادخواست تقدیم کنند</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">صاحب حق وذینفع به همراه اسناد رسمی وعادی وشهود به همراه نقشه utm از پیش تهیه شده</p>برگ دادخواست که&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">سندی عادی</strong>&nbsp;است، باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد، از طریق خدمات قضایی صورت می پذیرد.</section><section class="rd-post-content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: right; width: 611.266px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: sao-vazir, roboto, tahoma; text-align: right;"><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 1.618em; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; box-sizing: border-box;">شرایط شکلی دادخواست</h3><ul style="margin: 0px 40px 20px 0px; padding: 0px 0px 0px 40px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; list-style: outside;"><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">نخستین شرط از شرایط شکلی دادخواست، زبان آن است که باید به زبان فارسی باشد، بنابراین اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی‌تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند. (دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا نحوه نوشتن دادخواست محسوب نمی‌شود.)</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">مدعی باید ادعای خود را بر روی برگه‌های چاپی مخصوص بنویسد. (این در حالی است که شکایت کیفری را می‌توان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح کرد.)</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">باید در دادخواست نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد، در غیر این صورت دادخواست وی رد می‌شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">در صورتی که خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکت‌ها نوشته خواهد شد.</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">از مواردی که باید در تنظیم نحوه نوشتن دادخواست به آن توجه کرد، ذکر نام، نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده است. (البته مشخص نبودن&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">اقامتگاه خوانده</strong>، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می‌شود.)</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">مهمترین رکن تنظیم دادخواست،&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">تعیین خواسته</strong>&nbsp;است. خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص کند. (اگر خواسته در نحوه نوشتن دادخواستمشخص نبود، دادخواست توقیف می‌شود و با</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می‌شود که خواسته خود را مشخص کند، در غیراین صورت دادخواست رد می‌شود و هزینه‌های پرداختی توسط خواهان بلاثر بوده و وی مکلف به پرداخت مجدد هزینه‌های مربوطه است.</li><li dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن است اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته‌ها یکجا رسیدگی می‌کند که آن خواسته‌ها با یکدیگر دارای ارتباط کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) در غیر این صورت، آنها را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.</li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود، تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">دعاوی مالی</strong>&nbsp;(دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.</li><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 1.8em;">به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی است، زیرا بهای خواسته‌‌ همان است که در نحوه نوشتن دادخواست بارزاست، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته‌‌ همان مبلغی است که خواهان معین می‌کند. تعیین کردن بهای خواسته یا‌‌ همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;">هزینه دادرسی</strong>&nbsp;که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای و مشخص کردن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه‌های اجرایی موثر است.</p></ul></section> text/html 2019-12-31T20:02:11+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک http://edalatgran.mihanblog.com/post/302 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IranSans-Light; font-weight: 500; line-height: 2; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font color="#3333ff">کمیسیون املاک برای خرید و فروش ملک</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IranSans-Light;"><div style="text-align: right;"><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#ff0000">باید گفت که پیش تر نرخ کمیسیون املاک به صورت کاملا دلخواه مشخص می شد و هیچ گونه قانون و یا فرمول مشخصی برای آن به چشم نمی آمد. این موضوع تا جایی ادامه یافت که در سال 79 وزارت صنعت، معدن و تجارت قانون مشخصی را برای دریافت حق الزحمه ها مشخص و تصویب کرد. این قانون تا سال 92 ادامه پیدا کرده و معتبر بود و بر اساس آن میزان حق کمیسیون در کل کشور ثابت بود. در نهایت در سال 92 مصوب شد که برای معاملات تا سقف 30 میلیون تومان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">پنج درصد</span>&nbsp;از طرفین معامله، برای معاملات بین 30 تا 50 میلیون هفتاد و پنج صدم درصد از طرفین، برای معاملات بین 50 تا 100 میلیون تومان<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;پنج دهم درصد</span>&nbsp;و هم چنین به ازای ما به التفاوت معاملات بیشتر از 100 میلیون تومان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">بیست و پنج صدم</span>&nbsp;درصد حق کمیسیون دریافت گردد.</font></b></div><b style=""><div style="text-align: right;"><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#ff0000">همان طور که انتظار می رود با افزایش پیدا کردن تورم و بهای املاک، سقف معاملات 30، 50 و 100 میلیونی وجود ندارد. به همین دلیل نیز در سال 95 این قانون تغییر یافته و برای معاملاتی تا سقف 500 میلیون چیزی حدود&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">پنج دهم درصد</span>&nbsp;و برای میزانی بیش از آن بیست و پنج صدم درصد کمیسیون مشخص شد. باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که در پرداخت حق کمیسیون آژانس املاک،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">محاسبه مالیات بر ارزش افزوده</span>&nbsp;از سال 95 تا 97 ،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">9 درصد</span>&nbsp;کمیسیون ملک مورد نظر مشخص شده است.</font></b></div></b></p> text/html 2019-12-31T13:06:57+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند مشکلات قولنامه های تنظیمی در بنگاههای معاملات ملکی http://edalatgran.mihanblog.com/post/300 text/html 2019-07-29T01:38:57+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند درخواست طلاق همسر زوج مفقودالاثر http://edalatgran.mihanblog.com/post/298 <div align="center"><br><font size="3" color="#006600"><b>درخواست طلاق همسر زوج مفقودالاثر <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#006600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1548153/Mafghodolasar.jpg" alt="عدالتگران-همسران مفقودالاثر - قانون طلاق از همسر مفقود" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></b></font></div><div><br><hr><br><font size="2">سؤال: <br>عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.<br><br>نظریه مشورتى شماره 778/7 مورخ 14/2/1365 <br><br>کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.</font></div><br><div><font size="3" color="#009900"><b><br></b></font><div align="left"><font size="3" color="#009900"><b>@hpadlg<br><br>@edalatgran</b></font><br></div><br> <br><font size="2" face="Mihan-Yekan" color="#009900">کانال عدالتگران البرز کاسپین اختصاصی مطالب حقوقی و آموزشی <br>مدیریت: هوشنگ&nbsp; پورزند 09121832039&nbsp; *&nbsp; 09130742742*</font><br></div> text/html 2019-07-29T01:05:00+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند قوانین چک - چکهایی قبل از خرداد ۹۵ http://edalatgran.mihanblog.com/post/297 <div align="center"><br><font size="3" color="#006600"><b>قوانین چک -&nbsp; چکهایی قبل از خرداد ۹۵</b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#006600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1548153/checkbook_edalatgran.jpg" alt="عدالتگران-فوانین چک - چک های قبل از خرداد 95" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></b></font></div><div><br><hr><br><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پیش از این چکها پس از ۷ سال رفع سو اثر می شد اما بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک، قانون گذار رفع سوء اثر از چک را از ۷ سال به ۳ سال پس از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کاهش داده و بر این اساس در حال حاضر باید از بسیاری از چک‌های قبلی رفع سوء اثر شود؛ اما به دلیل عدم اعطای گواهی «عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری» توسط مراجع قضائی، این موضوع مهم تا حدودی بلاتکلیف مانده و برخی بانک‌ها کماکان از چک‌های برگشتی پس از ۷ سال رفع سوء اثر می‌کند.</font></div><div><br><div align="left"><font size="2"><font size="2">قوانین چک </font></font><br></div></div><div><hr><font size="2">بانک مرکزی نحوه احراز عدم شکایت حقوقی یا کیفری را تا حدود زیادی به بانک‌ها واگذار کرده است؛ در عین حال این تکلیف قانونی جزو مواردی است که عطف به ماسبق شده و شامل چک‌های برگشت خورده قبل از آذر ۹۷ هم می شود، لذا بانک ها با ایجاد مکانیزمی باید سریع تر برای رفع سوءاثر ۳ ساله از چک های برگشتی پس از احراز عدم طرح دعوا اقدام کند.<br></font></div><div align="left"><font size="2">قوانین چک </font></div><div><font size="3" color="#009900"><b><br></b></font><div align="left"><font size="3" color="#009900"><b>@hpadlg<br><br>@edalatgran</b></font><br></div><br> <br><font size="2" face="Mihan-Yekan" color="#009900">کانال عدالتگران البرز کاسپین اختصاصی مطالب حقوقی و آموزشی <br>مدیریت: هوشنگ&nbsp; پورزند 09121832039&nbsp; *&nbsp; 09130742742*</font><br></div> text/html 2019-07-19T01:38:42+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند محاسبه کسر خدمت ایثارگری http://edalatgran.mihanblog.com/post/296 <div align="center"><br><font size="3" color="#006600"><b>تشریح نحوه محاسبه کسر خدمت ایثارگری</b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#006600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1548153/Sarbazi.jpg" alt="عدالتگران-کسر خدمت سربازی - قوانین کسر خدمت سربازی - کسر خدمت ایثارگری" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></b></font></div><div><br><br><font size="2">ستاد کل نیروهای مسلح به منظور اطلاع رسانی دقیق و شفاف و رفع ابهامات، نحوه محاسبه کسر خدمت ایثارگری را تشریح کرد.<br>به گزارش اداره کارگزینی اداره کل کارگزینی و اجرای حقوق معاونت نیروی انسانی ناجا، ستادکل نیروهای مسلح موارد زیر را به منظور رفع ابهام در خصوص نحوه استفاده از کسر خدمت فرزندان ایثارگران اعلام کرد:<br>1 – کسر خدمت سربازی برای ایثارگری می باشد که حد نصاب معافیت یک فرزند را ندارد لذا صدور کسری تنها برای یک فرزند قابل انجام می باشد.<br>تبصره: به منظور مساعدت به خانواده هایی که فرزند ذکور دو قلو و یا چند قلو دارند در صورتی که همزمان به خدمت سربازی اعزام گردند بنا به درخواست ایثارگر کسری خدمت قابل تقسیم بین آن ها می باشد.<br>2 – در صورتی که رزمنده ای در دو یا چند سازمان دارای سابقه جبهه و جانبازی کمتر از 25 % می باشد و جمع آن مدت به حد نصاب معافیت یک فرزند می رسد می بایست هر یک از سازمان ها به طور مجزا مدت جبهه و جانبازی را به سازمان وظیفه عمومی منعکس تا در آن سازمان تجمیع گردد و در صورتی که جمع مدت جبهه و جانبازی به حد نصاب معافیت فرزند نرسیده و ایثارگر متقاضی بهره¬مندی از کسر خدمت برای فرزند خود باشد می بایست هر یک از سازمان ها به طور مجزا برای فرزند وی کسری خدمت صادر نمایند. ضمنا ثبت کسری خدمت دو فرزند برای والدین در دو سازمان مجزا امکان پذیر نمی باشد.<br>3 – برابر ابلاغیه شماره 97125478 – 97/3/13 که صدور کسر خدمت فرزندان غیر غایب ایثارگران به ازای هر درصد جانبازی، هر ماه اسارت و هر ماه رزمندگی به مدت 12 روز، جایگزین بند «د» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه گردید، به منظور مساعدت به فرزندان ایثارگران دارای 28 و 29 ماه سابقه ایثارگری، مشمولین واجد شرایط فوق تا پایان شهریور سال 98 می توانند از معافیت مذکور استفاده نمایند و پس از آن تنها وفق ماده 45 قانون وظیفه عمومی معافیت برمبنای 30 ماه سابقه رزمندگی خواهد بود.<br>4 – کلیه مشمولین وظیفه غایب که تا تاریخ 98/1/128 خود را برای اعزام به خدمت به سازمان وظیفه عمومی معرفی و پس از آن غیبت ننموده باشند، می توانند از کسری خدمت ایثارگری والدین استفاده نمایند لذا کسانی که بعد از معرفی خود تا تاریخ 98/01/12 مجددا در اعزام شرکت نکرده و غیبت نموده اند، در مشمول این مقررات نخواهند بود.<br>5 – صدور گواهی کسر خدمت، پس از اعزام به خدمت و تایید حضور مشمول در مراکز آموزش، قابل انجام خواهد بود و برای مشمولین قبل از اعزام، کسر خدمت قابل صدور و ثبت نمی باشد.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br><font size="3" color="#009900"><b><br></b></font><div align="left"><font size="3" color="#009900"><b>@hpadlg<br><br>@edalatgran</b></font><br></div><br> <br><font size="2" face="Mihan-Yekan" color="#009900">کانال عدالتگران البرز کاسپین اختصاصی مطالب حقوقی و آموزشی <br>مدیریت: هوشنگ&nbsp; پورزند 09121832039&nbsp; *&nbsp; 09130742742*</font><br></div> text/html 2019-07-12T14:01:47+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند زندگی تان به گرمی تابستان http://edalatgran.mihanblog.com/post/295 <div align="center"><font size="4" color="#FF6600"><b>زندگیتان به گرمی تابستان</b></font></div><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">ظهر تابستان است‌</span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">سایه ها می دانند، كه چه تابستانی است</span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">سایه هایی بی لك‌، </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">گوشه یی روشن و پاك‌، </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">كودكان احساس‌! جای بازی این جاست‌ </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">زندگی خالی نیست‌ </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">مهربانی هست‌، سیب هست‌، ایمان هست‌ </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">آری </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">تا شقایق هست‌، زندگی باید كرد</span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">مثل خواب دم صبح، </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">و چنان بی تابم، که دلم میخواهد</span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه </span><br></b></font> <font size="2"><b><span style="color: #0000ff;">دور ها آوایی است که مرا می خواند</span></b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p><font size="2"><b><span style="font-size: 8pt; color: #0000ff;">سهراب سپهری</span></b></font></p><br></div><div align="center"><div><strong><br></strong></div><div align="center"><strong><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1548153/Tabestan.jpg" alt="تبریک فرارسیدن تابستان - شعر تابستان سهراب سپهری - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین" vspace="0" hspace="0" border="10" align="bottom"></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><hr><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="4" color="#663366"><b><font color="#000099">موسسه </font>حقوقی <font color="#009900">عدالتگران </font><font color="#993300">البرز </font><font color="#FF6600">کاسپین</font></b></font></span></div><div align="center"><font color="#009900"><strong><font color="#3333FF">پروانه تاسیس 4110</font><br></strong></font></div><div align="center"><font color="#009900"><strong></strong></font><hr><div align="right"><font color="#009900"><strong>مناسبت ها : تابستانتان بخیر</strong></font><br><font color="#009900"><strong></strong></font></div></div></div></div> text/html 2019-07-12T13:46:02+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند زن چگونه می تواند بدون رضایت شوهر طلاق بگیرید http://edalatgran.mihanblog.com/post/294 <div align="center"><font size="3"><b> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1548153/talagh1.jpg" alt="عدالتگران-زن چگونه می تواند بدون رضایت شوهر طلاق بگیرید-قوانین حقوقی-حق طلاق" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></b></font></div><div><font size="2" color="#660000"><b>راه اول (طلاق بدون رضایت شوهر) وجود عیوب‌مشخص و معلومی در مرد </b></font><br>&nbsp;( که در قانون و شروط ضمن عقد اومده)<br><br>۱-مشکل جنسی <br>۲-عدم باروری(عقیم بودن)<br>۳-جنون<br>۴-اعتیاد<br>۵-بیماری صعب علاج<br>۶-شغل نا مناسب<br>۷-مفقود الاثر شدن<br>۸-گرفتن زن دوم<br>۹-ندادن خرجی و نفقه<br>۱۰-سومعاشرت <br>۱۱.زندان</div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2"><b><font color="#660000">راه دوم </font></b></font><font size="2"><b><font color="#660000"><font size="2" color="#660000"><b>(طلاق بدون رضایت شوهر) </b></font> عسر و حرج:</font></b></font><br><br>اگه هیچ کدوم از این موارد نبود قانون عسر و حرج رو گذاشته <br>عسر و حرج یعنی شرایط سخت زندگی که برای زن به وجود اومده و تشخیص اون با قاضی هست <br>( طبعا قانع کردن قاضی هم تکنیک های حقوقی خودش رو داره)<br><br><b><font size="2" color="#660000">راه سوم </font></b><b><font size="2" color="#660000"><font size="2" color="#660000"><b>(طلاق بدون رضایت شوهر) </b></font> :</font></b><br><br>طلاق مجهول المکان هست یعنی هیچ اطلاعی از مرد نیست<br><br><font size="2" color="#660000"><b>راه چهارم </b></font><font size="2" color="#660000"><b><font size="2" color="#660000"><b>(طلاق بدون رضایت شوهر) </b></font> :<br></b></font><br>اینکه زن از ابزار مالی مثل نفقه و مهریه استفاده کنه تا بتونه شوهر رو به طلاق راضی کنه<br><br><font size="3" color="#009900"><b><br></b></font><div align="left"><font size="3" color="#009900"><b>@hpadlg<br><br>@edalatgran</b></font><br></div><br> <br><font size="2" face="Mihan-Yekan" color="#009900">کانال عدالتگران البرز کاسپین اختصاصی مطالب حقوقی و آموزشی <br>مدیریت: هوشنگ&nbsp; پورزند 09121832039&nbsp; *&nbsp; 09130742742*</font><br></div> text/html 2019-05-12T18:15:57+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند مجازات مزاحمت تلفنی http://edalatgran.mihanblog.com/post/280 <div align="center"><font size="2"><font size="3" color="#3333FF"><b> مجازات مزاحمت تلفنی</b></font><br></font></div><ul><li><font size="2">ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابل‌توجهی در وقوع جرم دارد.</font></li></ul><font size="2"><br></font><ul><li><font size="2">ممکن است این غفلت‌ها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جری‌تر کند.</font></li></ul><div align="center"><font size="2"><img src="https://static.cms.yp.ca/ecms/media/1/iStock-173583340-1484673651-600x360-1484673959.jpg" alt="مجازات مزاحمت تلفنی - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین" vspace="0" hspace="0" border="5" align="bottom"></font></div><ul><li><font size="2">به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمت‌های تلفنی تا چه اندازه کمتر&nbsp;&nbsp; خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم می‌گذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمی‌شود به ارتکاب آن ادامه می‌دهد.</font></li></ul><font size="2"><br></font><ul><li><font size="2">از دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا به اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شماره‌های متعلق، مشتکی‌عنه، متن پیامک‌های ارسالی منتسب بە متهم و یا صدای ضبط شده مشتکی‌عنه و در آخر، استماع تهدید مشتکی‌عنه از سوی شهودی است کە در زمان مکالمه صدای مشتکی‌عنه را کە حاوی مزاحمت است شنیده باشد میتوان اشاره کرد.</font></li></ul><font size="2"><br></font><ul><li><font size="2">قانونگذار مجازات اشخاصی کە ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰ کە نتیجه قطع تلفن است) بە تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین شده است.</font></li></ul> text/html 2019-05-12T17:54:39+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد http://edalatgran.mihanblog.com/post/293 <div align="center"><font size="4" color="#FF6600"><b>حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد</b></font></div><div align="center"><br><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد <font color="#FF0000">**</font> عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>افطار به&nbsp; مى کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp; برم&nbsp; پیر خرابات <font color="#FF0000">**</font> گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد</b></font></p><font size="2"><b> </b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b>با باده، وضو گیر که در مذهب رندان <font color="#FF0000">**</font> در&nbsp; حضرت حق این&nbsp; عملت ‏بارور افتاد</b></font></p><br></div><div align="center"><div><strong><br></strong></div><div align="center"><strong><img src="https://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1103.jpg" alt="تبریک فرارسیدن ماه خدا ماه رمضان - موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین" vspace="0" hspace="0" border="10" align="bottom"></strong></div><div><strong><br></strong></div><div><hr><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="4" color="#663366"><b><font color="#000099">موسسه </font>حقوقی <font color="#009900">عدالتگران </font><font color="#993300">البرز </font><font color="#FF6600">کاسپین</font></b></font></span></div><div align="center"><font color="#009900"><strong><font color="#3333FF">پروانه تاسیس 4110</font><br></strong></font></div><div align="center"><font color="#009900"><strong></strong></font><hr><font color="#009900"><strong><br></strong></font></div></div></div> text/html 2019-04-29T15:53:25+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند شیوه شکایت کارگر از کارفرما http://edalatgran.mihanblog.com/post/279 <div align="center"><br><font size="3" color="#006600"><b> </b></font></div><div align="center"><font size="3" color="#006600"><b>اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟</b></font><font color="#006600"><br></font></div><br><div align="justify"><font size="2"><b><font color="#990000">پاسخ </font></b><br></font></div><div><div align="justify"><font size="2">در ماده 157 قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و درصورتی‌که میان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر می‌شود./دانستنی های کارگر .</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/517/1548153/Karegar.jpg" alt="شیوه شکایت کارگر از کارفرما-موسسه حقوقی عدالتگران البرز کاسپین" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></div><div align="justify"><br><font size="2">تیم حقوقی ما با استفاده ازبهترین وکیل متخصص در زمینه های مختلف از قبیل وکیل انواع دعاوی بانکی، وکیل ثبتی، وکیل جرایم رایانه ای ، وکیل متخصص دیوان عدالت و وکیل انواع دعاوی خانواده، حقوقی و کیفری آماده خدمت گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقیست.</font><br><br><ul><li><font size="2">جهت هماهنگی به ایدی زیرپیام بدید</font></li></ul></div><font size="3" color="#009900"><b><br></b></font><div align="left"><font size="3" color="#009900"><b>@hpadlg<br><br>@edalatgran</b></font><br></div></div> text/html 2019-04-23T15:52:15+01:00 edalatgran.mihanblog.com هوشنگ پورزند شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین http://edalatgran.mihanblog.com/post/278 <div align="center"><b><font size="2"> <font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#009900">شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین</font></font></b><br></div><div align="justify"><font size="2">رای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.</font><br></div><font size="2"><br></font><ul><li><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">تشکیل معامله</font></b></font></li></ul><div align="justify"><font size="2">مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد. </font><br><font size="2">نفع طلبکاران در اقامه دعوی طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.</font><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="https://img.etimg.com/thumb/height-380,width-440,imgsize-23150,msid-12208103/.jpg" alt=" شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین - سایت موسسه حقوقی عدالتگران" vspace="0" hspace="0" border="2" align="bottom"></div></div><div align="center"><br></div><ul><li><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#663366">قصد فرار از دین</font></b></li></ul><div align="justify"><font size="2">طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .</font><br><font size="2">تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)</font><br><font size="2">همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.</font><br></div><font size="2"><br></font><ul><li><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan">ضرری بودن معامله</font></b></font></li></ul><div align="justify"><font size="2">طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند..</font><br><font size="2"> </font></div>